Lekens betydelse

För att växa upp och bli en väl fungerande vuxen människa behöver varje barn få leka mycket.

På Skogsdungens förskola lägger vi stor vikt vid den styrda och den fria leken.

Personal finns till hands för att stötta barnens lek, och för att föra den framåt, och vi erbjuder förskolans barn varierande lekmaterial och miljöer som stimulerar till nya funderingar, upptäckter och färdigheter.

Leken ger Erfarenheter; sociala, fysiska, psykiska…

och leken ger Kunskap om människor, djur, moral, kultur, fysik, natur, samhälle, matematik…

Leken ger Social kompetens; Vänskap, gemenskap, hänsyn, lyhördhet, inlevelse, empati, väntan, lyssnande, samarbete, initiativtagning, konfliktlösning…

… och leken ger Begrepp om avstånd, lägen, färg, tid, tyngd, antal, rum och struktur.

Leken ger Språk; Verbalt  som ord, begrepp, uttal, rytm, meningsbyggnad, satsmelodi, grammatik. Kroppsligt som minspel, gester, åtbörder, hållning, röstläge…

… och leken ger Känslor; Glädje, ömhet, kärlek, allvar, ilska, vrede, lust, sorg, sympati, rädsla, hat, besvikelse, förtvivlan.

Leken ger Motorik; Grovmotorik som koordination, samordning, balans, rytm. Finmotorik som fingrar, händer, tår, fötter och öga-handkoordination…

… och leken ger Sinnesupplevelser; Syn, hörsel, lukt, smak, känsel, kinestesi (“led- och muskelsinne, sinnesfunktion som registrerar musklers, leders och extremiteters lägen och rörelser”).

Leken ger Intellekt; Samband, tankar, logik, slutledning, koncentration, planering, förståelse…

… och leken ger Kreativitet; Berättande, konstruktion, skapande i färg, form och linjer, dans, rörelse, teater, tal, poesi, sång, musik, kommunikation.

… så en dag när vi “bara har lekt” har det hänt ganska mycket i alla fall, eller hur?